Navigace

Obsah

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Typ: ostatní
Milí žáci,
níže naleznete podstatné informace k přijímacímu řízení na SŠ.
1. Vyhodnocení přijímací zkoušky 

Kritéria přijímacího řízení, která ředitel školy zveřejnil dle školského zákona, zůstávají zachována, ředitel je nesmí měnit. 

Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání a do 17. června pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená – již se nedoručují zákonným zástupcům. Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí (viz dále). 

2. Odevzdání zápisového lístku 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ potvrdí zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli této školy. Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů. Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Nepotvrdí-li zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v SŠ, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí (s žákem daná SŠ již nepočítá). Zápisový lístek žáci již obdrželi. 

3. Podání žádosti o nové rozhodnutí 

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. 

I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který: 

1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale 

2. nebyl přijat z kapacitních důvodů. 

 

Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí, a to do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. 

 

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky: 

 

  1. existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a 
  2. uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů. 

 

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Tedy vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí může rozhodnout. Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí. 

Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí. 

Pokud byste měli dotazy, směřujte je výchovnou poradkyni Lenku Benediktovou (Pampeliska2@seznam.cz).


Vytvořeno: 8. 6. 2020
Poslední aktualizace: 8. 6. 2020 22:47
Autor: