Navigace

Obsah

Informace pro rodiče přihlášených žáků 1. stupně

Typ: ostatní
Provoz školy bude zahájen od pondělí 25. 5. 2020 a nebude úplně standardní. Bude zajištěn od 8 h do 16 h ve škole na náměstí a bude tvořen dvěma bloky. Dopolední výukový blok bude fungovat podobně jako výuka na dálku.

Program bude určovat vyučující a nepůjde o vylepšování nebo zhoršování známek na vysvědčení. Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků (max. 15), které mohou být tvořeny z různých tříd a ročníků, vše podle počtu přihlášených žáků. Tyto skupiny budou neměnné do konce školního roku, jejich složení se nesmí měnit. Během dopolední výuky budou žáci pracovat i na úkolech zadaných vyučujícím daného předmětu nebo třídním učitelem. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, žáci mohou využívat v jednotlivých skupinách celý areál školy s vyučujícím. I tam musí být dodrženy rozestupy a počty žáků ve skupině, skupiny se nesmí promíchat.

Budou muset být dodržovány velice přísné hygienické požadavky. Děti bude vyzvedávat v určený čas vyučující před vchodem školy. Doprovod žáka do školy nesmí. Ve třídě budou sedět po jednom v lavici, budou určeny prostory, kam smí chodit, dodržovat hygienické návyky,….

Odpolední blok bude forma zájmového vzdělávání (cca 12 – 16 h). Každá skupina bude mít jeden dohled dopoledne a jeden dohled odpoledne. Skupiny se musí míjet, není možné jejich prolnutí. 

Stravování bude nějakou formou zajištěno v závislosti na počtu přihlášených dětí. Také bude organizováno za přísných hygienických požadavků. Skupiny se budou stravovat odděleně.

Před znovuotevřením školy na náměstí bude celá dezinfikována odbornou firmou ve spolupráci se zřizovatelem, u vchodu bude k dispozici dezinfekční přípravek pro žáky.

Další podrobnosti budou postupně doplňovány vzhledem k vývoji dané situace a případných nových pokynů MŠMT.

 

Upozornění na následující hygienická opatření: 

  • Při cestě do školy a ze školy musí mít žáci zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky (dále jen „rouška“), musí dodržovat odstup 2 metry (není to nutné např. u doprovodu žáka členem společné domácnosti). 
  • Příchod ke škole a pohyb před školou: Před školou se neshromažďovat, dodržovat odstupy 2 metry. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 
  • Vstup do budovy školy: Je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
  • V budově školy: Po vstupu si žáci dezinfikují ruce. Při pohybu na chodbách, při návštěvě toalet či společných prostor je nutné, aby byly minimalizovány kontakty mezi skuoinami. Ve společných prostorách – chodby, šatna, WC – musí všichni nosit roušku. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné. Na WC i ve třídách je pitná tekoucí voda, tekuté antibakteriální mýdlo, dezinfekce a papírové ručníky. Není možné seskupování na chodbě o přestávkách. Přestávka se tráví ve třídě opět s dodržováním odstupu 2 m.
  • Ve třídě: Neprodleně po příchodu do třídy si musí každý žák důkladně umýt ruce, případně následně po umytí použít dezinfekci na ruce. Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici. Bude zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet patřičný odstup mezi žáky. Žáci si po každém vzdělávacím bloku - o přestávce vydezinfikují nebo umyjí ruce ve třídě. V každé třídě se bude ve zvýšené míře větrat. Škola povede evidenci o docházce žáků.

 

Nepřihlášení žáci budou do konce školního roku pokračovat v distanční výuce pod vedením svého třídního učitele.

A. Kellerová


Vytvořeno: 8. 5. 2020
Poslední aktualizace: 8. 5. 2020 22:29
Autor: