Navigace

Obsah

Informace pro rodiče přihlášených žáků 1. stupně

Typ: ostatní
Vážení rodiče, na základě přihlášek žáků 1.stupně k docházce od 25. 5. 2020 jsme vytvořili pět  dopoledních skupin a dvě skupiny odpolední.
 • Dopolední vzdělávací blok bude začínat a končit podle harmonogramu příchodu a odchodu žáků do školy.
 • Ranní příchody jsou upraveny pro jednotlivé skupiny tak, aby se žáci nehromadili před školou:

Skupina 1 :    7,45h , vchod z náměstí

Skupina 2 :    8,00h , vchod  ze dvora

Skupina 3:     8,15h, vchod z náměstí

Skupina 4:     7,45h, vchod ze dvora

            Skupina 5:     8,00h, vchod z náměstí

 • Žáky před školou vyzvedává vyučující podle výše stanoveného časového harmonogramu. Dodržujte, prosím, časy.

 

 • Při vstupu do školy bude mít žák roušku, kterou bude také používat ve společných prostorách  školy. O nošení roušky ve třídě rozhodne vyučující. 

 

 • Dopolední vzdělávací blok bude obsahově shodný s domácím vzděláváním žáků 1.stupně, kteří do školy 25.5.2020 nenastoupí.
 • Domácí výuka na 1.stupni bude tedy po 25.5. 2020 pokračovat pouze pro žáky, kteří nebudou docházet do školy.
 • Provoz školy bude od 7,45 hod. do 16,00h

 

 • Stravování bude poskytováno formou oběda. Bude se vařit jen jedno jídlo. Jednotlivé skupiny žáků se budou v jídelně stravovat postupně (cca 15 min. jedna skupina). Před jídlem provedou desinfekci rukou, při jídle si odloží roušku do přineseného sáčku.

 

 • Škola  vede evidenci o docházce žáků do školy, rodiče jsou povinni nepřítomnost svého dítěte telefonicky v aktuální den omluvit. V případě neomluvené absence může být žák z výuky až do konce školního roku vyloučen.

 

 • Odchody žáků (samostatné nebo s doprovodem) budou probíhat po dopoledním bloku (žáci budou po obědě) podle časového harmonogramu:

Skupina 1:  11,45h vchod z náměstí

Skupina 2:  12,00h vchod ze dvora

Skupina 3:  12,15h vchod z náměstí

Skupina 4:  12,15h vchod ze dvora nebo během odpoledního bloku 

Skupina 5:  12,00h vchod z náměstí nebo během odpoledního bloku

 

 • Ve stanovený čas vyučující žáky odvede před určený vchod. Tam je předá zákonnému zástupci nebo žáci odcházejí samostatně. Pokud by zákonný zástupce nebyl přítomen, dítě se vrací zpět do školy a vyučující bude rodiče kontaktovat.

 

 • Odpolední blok začíná po skončení dopoledního bloku.

 

 • Odpolední přítomnost je pro přihlášené žáky bezplatná.
 •   V případě příznivého počasí budou žáci odpolední blok trávit venku, při nepříznivém počasí zůstanou ve stejné skupině i učebně, ve které byli dopoledne.
 • Žáci z odpoledního bloku mohou domů odcházet v čase, který si zákonný zástupce dohodne s vychovatelkou školní družiny. 

 

Všichni žáci odevzdají v pondělí 25.5. 2020 vyučujícímu čestné prohlášení podepsané rodiči s tímto datem. Žákům bez tohoto prohlášení nebude osobní účast ve škole umožněna. 

Čestné prohlášení je ke stažení na webových stránkách školy (zde).

Milí rodiče, děkujeme Vám, že se nám daří zvládat tuto situaci. S dětmi jsme neztratili kontakt   a  to díky i Vašemu přístupu. 

 

Upozornění na následující hygienická opatření:

Pohyb před školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
 • Před školou dodržovat odstupy 2 m v souladu krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 

Vstup do budovy školy

 • Vstup do školní budovy je umožněn pouze žákům. Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách. Zákonní zástupci do budovy nesmějí vstupovat.
 • Po příchodu do budovy si každý žák dezinfikuje ruce, po příchodu do třídy si každý žák důkladně umyje ruce mýdlem.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách mimo určenou třídu roušky
 • Každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, popřípadě k vyřazení žáka ze školní skupiny.

 

V budově školy 

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách mimo určenou  třídu roušky
 • Při přesunech budou dodržovány odstupy nejméně 1, 5 m.
 • Jednotlivé skupiny budou mít režim dne tak, aby se zamezilo jejich prolnutí na chodbách, toaletách a venkovních prostorách školy.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Není možné seskupování na chodbě o přestávkách. Přestávka se tráví ve třídě opět s dodržováním odstupu 2 m. Přestávky budou uzpůsobeny, aby nedošlo k promíchávání jednotlivých skupin

 

Ve školní jídelně

 • Před obědem si žáci důkledně umyjí ruce a použijí dezinfekci před školní jídelnou.
 • V jídelně budou žáci rozmístěni tak, aby byly dodrženy stanovené rozestupy, stravovat se bude v určený čas pouze jedna skupina
 • Rouška se odkládá do vlastního sáčku pouze při samotné konzumaci jídla a pití.
 • Personál ŠJ bude vydávat pokrmy, čisté příbory a pití.

 

Ve třídě

 • Bude zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet patřičný odstup mezi žáky. Žáci si po každém vzdělávacím bloku - o přestávce vydezinfikují nebo umyjí ruce ve třídě. V každé třídě se bude ve zvýšené míře větrat.
 • Ve třídě žáci dodržují stanovené odstupy, stejně tak při pohybu v prostorách školy i v prostoru WC.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

 

 • Ve všech prostorách školy žáci dodržují stanovené odstupy, hygienická nařízení a pokyny vyučujících

 

Při podezření na možné příznaky COVID 19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Škola má bezkontaktní teploměry k měření teploty.
 • Žák, u něhož se objeví známky onemocnění, se aktivit ve škole neúčastní, zůstane v domácí karanténě a zákonný zástupce o této skutečnosti informuje ředitelku školy.
 •  

Příloha

Vytvořeno: 22. 5. 2020
Poslední aktualizace: 22. 5. 2020 07:25
Autor: