Navigace

Obsah

Pravidla pro hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/ 2020 

Typ: ostatní
Zpracováno podle metodiky MŠMT k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 – dle vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. 

Vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce. Vyhláška je nyní v legislativním procesu. 

Do celkového počtu zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách (tj. za období 3.února – 10.března 2020). 

Základní principy hodnocení žáků dle Vyhlášky: 

 1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku. 
 2. V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby. 
 3. Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí. 
 4. Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků. 
 • Pravidla ve Školním řádu o minimálním počtu známek nutných ke klasifikaci v daném pololetí se nepoužijí (přednost má Vyhláška). 
 • Uvádět na vysvědčení u povinných předmětů slovo „nehodnocen(a)“ lze podle MŠMT připustit pouze tehdy, není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení a žák byl z daného předmětu na konci prvního pololetí (včetně náhradního termínu pro hodnocení) hodnocen také slovem „nehodnocen(a)“. 
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje po dobu vzdělávání na dálku žáky hodnotit formou formativního hodnocení. Práci žáků v rámci vzdělávání na dálku má smysl hodnotit primárně slovně, motivačním způsobem, zdůraznit žákovi to podstatné, a tím podpořit jeho učení. 
 • Školy nemají při vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin usilovat o naplnění kompletního obsahu svých školních vzdělávacích programů za každou cenu, ale soustředit se na nejdůležitější hlavní výstupy školního vzdělávacího programu, zejména v profilových předmětech. 
Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení bude v ZŠ Starý Plzenec na konci školního roku 2019/2020 provedeno známkou a zohlední: 
 • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. od 3.února do 10. března 2020), 
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky. 

 

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například: 

 1. snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů; 
 2. samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky; 
 3. četbu související se zadanými úkoly; 
 4. portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele); 
 5. zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, 
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí 1. st. po obnovení provozu), 
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 
 • Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 
 • Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením. Termín takového přezkoušení je možné podle školského zákona individuálně dohodnout se zákonným zástupcem. 

 

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu předávání budeme informovat na webových stránkách školy a prostřednictvím informačního systému ŠOL. 

 

Zpracováno z materiálů MŠMT 

 

Mgr. Alice Kellerová

ředitelka školy


Vytvořeno: 8. 6. 2020
Poslední aktualizace: 8. 6. 2020 22:34
Autor: