Navigace

Obsah

Škola a já – výsledky dotazníkového šetření

Typ: ostatní
V únoru 2024 proběhlo ve všech plzeneckých školách na podnět komise pro vzdělávání RM dotazníkové šetření s názvem Škola a já, jehož cílem bylo zmapovat klima škol.

Pro realizaci šetření byl zřizovatelem zvolen projekt KALIBRO (RL 5/2024). Škola dostala k dispozici elektronický dotazník ve variantě pro žáky, rodiče, učitele, asistenty pedagoga a nepedagogické pracovníky. Dotazník byl složen převážně z uzavřených (zejm. škálových) položek, ale každá skupina respondentů měla k dispozici prostor pro vlastní vyjádření formou jedné otevřené položky. Dotazník byl distribuován online, zejména pomocí aplikace Škola online a e-mailové korespondence. Dále se zaměříme zejména na výsledky, které vzešly z verzí pro rodiče a žáky, neboť ty jsou pro školu zcela zásadní. Předem je nutné říci, že výsledky dotazníkového šetření přinesly některé zajímavé podněty, které škole dávají inspiraci a prostor ke zlepšení, ovšem nesou s sebou i mnoho otazníků. 

Dotazníkové šetření pro žáky bylo dělené na první a druhý stupeň. Výsledky u žáků prvního stupně jsou srovnatelné s celorepublikovým průměrem, respektive hodnoty dosažené naší školou jsou u jednotlivých oblastí o zanedbatelných 0,9–3,5 % nižší. Asi 30 žáků využilo prostor pro vlastní vyjádření (první stupeň školy navštěvuje 170 žáků). Zde se dozvídáme, že se žákům ve škole líbí, ale některé vybavení a prostory jim přijdou zastaralé. Těší se také, až budou moci využívat školní zahradu.  Žáci se pozitivně vyjadřují o učitelkách, dokonce se můžeme dočíst, že „máme nejlepší paní učitelku a jinou už nikdy nechci“. Žáci by uvítali větší množství zájmových kroužků, někteří by chtěli, aby škola začínala déle. 

Výsledky u dotazníkového šetření pro druhý stupeň jsou při pohledu na čísla pod republikovým průměrem o 5,3–13,9 %. Toto se může zdát znepokojivé, ovšem pokud se podíváme na volné odpovědi žáků, kterých bylo přibližně 42, můžeme si udělat bližší pohled na věc, který může upozorňovat na možný prostor ke zlepšení spíše nežli na problémy širšího charakteru. Pro úplnost dodejme, že druhý stupeň navštěvuje 212 žáků. Žákům evidentně nejvíce nevyhovuje odpolední vyučování, mají pocit, že ve škole tráví dlouhý čas. Setkáváme se také s kritikou nedostatečných prostor na tělocvik. Podobně jako na prvním stupni žáci poukazují na některé zastaralé vybavení budovy. Oproti tomu se ale dozvíme také, že „lepší třídu bych nemohla mít a to samé platí i o paní učitelce třídní...

Rodičovský dotazník vykazuje hodnoty o 3,6–14 % nižší než je republikový průměr. Volné vyjádření jsme bohužel zaznamenali pouze asi u 33 respondendů, přičemž ve školní matrice je evidováno 560 e-mailových kontaktů na rodiče, i tak jsou to pro nás důležitá tvrzení. Podobně jako od žáků se od rodičů dozvídáme, o nedostatečných či nevyhovujících prostorách ve škole, zde se zejména ozývají hlasy ohledně školní družiny a tělocviku. Vadí přesuny na Malou Stranu. Také rodiče by ocenili větší nabídku zájmových kroužků, někteří by dokonce uvítali povinnou výuku jazyků od 1. ročníku. Některé výroky se pak diametrálně liší. Skupina rodičů by uvítala častější třídní schůzky, jiní by se bez nich obešli úplně. Některým rodičům přijde dotazník zavádějící a z jeho podoby jsou „rozpačití“. 

V odstavcích výše se snažíme shrnout výsledky dotazníkového šetření, které na naší škole proběhlo na jaře 2024 (výsledky). Zjištěné informace jsou pro nás cenné a přinášejí mnoho prostoru pro změny, zlepšení a inovace ve výuce. Je nutné vzít v potaz, že šetření probíhalo v době, kdy chod školy výrazně omezuje probíhající přístavba, což se promítlo do mnoha tvrzení respondentů. Věříme, že po dokončení stavby získá škola nejen kvalitní prostory pro sportovní aktivity, ale děti budou mít opět k dispozici školní zahradu, odpadnou přesuny do budovy na Malé Straně, vzniknou odborné učebny a důstojné zázemí, pro kontakt mezi učiteli a rodiči. Po dokončení stavebních prací bude na vedení školy a zřizovateli, aby získali finance na modernější vybavení učeben, které v dotazníku také rezonuje. Ruku v ruce s novými prostory jde také možnost nabídnout širší škálu zájmových kroužků. 

Rádi bychom v podobných šetřeních pokračovali i v dalších letech, ovšem je třeba se zamyslet, jak zvýšit návratnost dotazníků, neboť u respondentů ze skupiny žáků byla pouze 40 % a u skupiny rodičů dokonce jen 20 %. Větší návratnost dotazníků přinese kvalitnější obraz o chodu školy. Jak již bylo uvedeno, výsledky dotazníkového šetření jsou pro nás důležitým aspektem při dalším rozvoji školy. Ne všechna zjištění jsou pozitivní a ne všechny podněty ke změnám jdou snadno realizovat. Budeme se však snažit udělat maximum proto, abychom školu ve Starém Plzenci posouvali správným směrem a našim žákům se dostalo kvalitního vzdělání. A závěrem, dovolte, jednu citaci z dotazníkového šetření rodičů:

     „Přestože jsem byla od školy odrazována, abych do ní své dítě nedávala, jsem spokojená a neměnila bych. Dcera má ve škole kamarádky a má výbornou paní učitelku. Chodí do školy ráda. Co víc si přát? Snad jen, aby to vydrželo.“ A co si přejeme my? Co nejvíc takto spokojených žáků.

   

 

 

 

Mgr. Lenka Benediktová, Ph.D.,

výchovná poradkyně


Příloha

Vytvořeno: 19. 5. 2024
Poslední aktualizace: 24. 5. 2024 21:18
Autor: