Navigace

Obsah

Informace pro vycházející žáky pro školní rok 2019/2020

Typ: ostatní
Žáci i rodiče mohou pro základní informace týkající se problematiky výběru školy, učiliště či přihlášek kontaktovat výchovnou poradkyni Mgr. Lenku Benediktovou (individuální konzultace lze domluvit přes systém Škola OnLine nebo telefonicky na čísle 602 655 350 (telefon do sborovny).

Možnosti, kde získat další informace o středních školách a učilištích: 

Na nástěnce k volbě povolání (proti kanceláři zástupkyně ředitelky) v prvním patře budovy ZŠ jsou vyvěšeny informace a letáky, které na školu v souvislosti s volbou povolání přicházejí. 

Dny otevřených dveří na středních školách a učilištích doporučujeme využít dětmi vždy v doprovodu rodičů. Máte tak nejlepší možnost poznat prostředí školy, její prostory, vybavení a hlavně se zeptat na cokoli ohledně výuky a organizace přímo vyučujících či studentů. Jedná se tak o výborný způsob, jak porovnat uvažované školy mezi sebou. Termíny Dnů otevřených dveří pro okresy Plzeň – město, Plzeň – sever, Plzeň – jih, Rokycany, Domažlice, Klatovy a Tachov jsou zveřejněny na nástěnce k volbě povolání nebo zde.

Pro usnadnění volby povolání vznikla na webových stránkách školy záložka Žáci 9. ročníku (pravý sloupec stránek), kde jsou od začátku školního roku shromažďovány informace o jednotlivých SŠ a učilištích. Žáci byli na tuto stránku několikrát upozorněni nejen výchovnou poradkyní, ale také třídním učitelem. Je zde např. také informační brožura Čím budu.

Dále již byly vycházejícím žákům 9. ročníku vydány publikace ATLAS ŠKOLSTVÍ 2020/2021 – Přehled středních škol Plzeňského kraje z Úřadu práce v Plzni, kde jsou tyto informace taktéž dostupné. 

Pomoc na internetu 

Rozhodně se vyplatí projít alespoň výborný informační systém pro absolventy všech typů škol na webových stránkách www.infoabsolvent.cz. Najdete zde např. aktualizovanou nabídku středních škol, informace o zaměstnanosti či nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání, uplatnění na trhu práce, úspěšnost při přijímání do vysokoškolského studia atd.

Důležité informace naleznete v sekci Jak na to, kde najdete rady, jak se rozhodnout při výběru střední školy, s výběrem oboru vám mohou pomoci videoukázky jednotlivých oborů, po výběru zde také zjistíte, jak se na střední školu přihlásitnebo jak se efektivně učit.

„Studuj v Plzeňském kraji“ na stránkách www.studujvpk.cz je rozcestník pro volbu povolání. naleznete zde informace o možnostech středoškolského studia se zaměřením na Plzeňský kraj.

Adresář škol v ČR - http://www.atlasskolstvi.cz/

Web o studiu technických a řemeslných oborů v Plzeňském kraji - www.technikaaremeslo.cz

Důležité termíny: 

podání přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia (žáci 5. třídy):

do 30. listopadu 2019

 • do uměleckých oborů v konzervatořích
 • do oborů s talentovou zkouškou, tzn.:
  • skupiny oborů 82 Umění a užité umění  
  • 4, 6 a 8 leté obory Gymnázia se sportovní přípravou

do 1. března 2020

 • na všechny ostatní obory

 

Termíny konání přijímacího řízení:

2. 1. – 15. 1. 2020

15. 1. – 31. 1. 2020

 • Talentové zkoušky, obory gymnázia se sportovní přípravou

 • Talentové zkoušky na konzervatoře

1. termín: 14. 4. 2020 

2. termín: 15. 4. 2020

 • 4leté obory (gymnázia, střední a odborné školy), 

vč. 4 letého gymnázia se sportovní přípravou

1. termín 16. dubna 2020

2. termín 17. dubna 2020

 • 6 a 8letá gymnázia,

vč. víceletých gymnázií se sportovní přípravou

 

Náhradní termíny pro vykonání jednotné zkoušky, které platí pro všechny obory: 

1. termín 13. května 2020

2. termín 14. května 2020

Přihlášky (informace pro žáky) 

Tiskopis přihlášky dostaneš již předvyplněný ve škole. Na obor s talentovou zkouškou už během listopadu 2019, na střední odbornou školu k pololetnímu vysvědčení 30.1. 2020. Je samozřejmě možné si formulář stáhnout z internetu (viz ke stažení) a vyplnit ho i samostatně. Ty a tvůj zákonný zástupce vyplníte celou přední stranu. Známky z vysvědčení většinou vyplní škola, ale můžeš je vypsat do přihlášky také a ve škole nechat zkontrolovat a potvrdit. 

Vzor vyplněné přihlášky nalezneš zde.

Za vyplnění přihlášky, včasné podání a další náležitosti odpovídáš sám/sama, resp. tvoji zákonní zástupci. V prvním kole přijímaček můžeš podat dvě přihlášky. To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia. 

Pokud po tobě škola požaduje lékařský posudek o zdravotní způsobilosti jako podmínku k přijetí, musíš zajít ke svému lékaři. Posudek se píše rovnou do přihlášky. Je-li vyjádření delší, přilož ho k přihlášce v ověřené kopii (ověření provedou na poště). 

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky 

Jednotná přijímací zkouška na SŠ se skládá z českého jazyka a matematiky. Její výsledek se bude na celkovém hodnocení přijímacího řízení podílet nejméně 60 %. U oborů gymnázií se sportovní přípravou nejméně 40 %. 

Když se přihlásíš do dvou maturitních oborů, můžeš jednotnou zkoušku vykonat dvakrát. Vždy se ti započítá lepší výsledek z obou předmětů.

Výsledky přijímacích zkoušek 

O přijetí na SŠ se dozvíš ze seznamu přijatých žáků (pod tvým registračním číslem) na stránkách příslušné střední školy. Nepřijatým uchazečům a jejich zákonným zástupcům se odesílá písemné rozhodnutí o nepřijetí. Pokud to napoprvé nevyšlo, nezoufej, máš přece ještě druhou šanci! 

Zápisový lístek 

Dostaneš spolu s přihláškou a pololetním vysvědčením 30.1. 2020. Slouží k potvrzení tvého zájmu o vzdělávání na příslušné SŠ. Po úspěšném složení přijímací zkoušky odevzdáš ty nebo tvůj zákonný zástupce zápisový lístek na dané střední škole. Musíš tak učinit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Pokud zápisový lístek do 10 pracovních dnů neodevzdáš, škola počítá s tím, že jdeš studovat jinam a tvoje právo na přijetí ke studiu zaniká. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. Proto pokud sis podával/a přihlášku na dvě střední školy a na obě tě vezmou, dobře se rozmysli, kde ho odevzdáš. To neplatí v případě, že tě přijali až na základě odvolání. V tomto případě můžeš již odevzdaný zápisový lístek stáhnout a přenést na školu, kde jsi s odvoláním uspěl/a.

Odvolání 

Pokud to nevyšlo, ale kritéria přijímacího řízení jsi splnil/a, můžete zkusit odvolání. Proti rozhodnutí o nepřijetí se můžeš do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolat. Písemné odvolání s podrobným zdůvodněním nesouhlasu podej u ředitele školy. Pokud tě nepřijali pro nedostatek volných míst a ta se uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, je ředitel povinen tě přijmout. Na vyhodnocení odvolání má škola a příslušné orgány nejdéle 30 dnů od doručení odvolání. 

Další kolo přijímacího řízení 

Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Zde už si můžeš podat libovolné množství přihlášek. 

Informace o volných místech ve středních školách a nenaplněných oborech najdeš na webových stránkách příslušných krajských úřadů, např. Plzeňský kraj.

Veškeré informace o organizaci přijímacího řízení na SŠ jsou k přečtení v dokumentu MŠMT.


Vytvořeno: 17. 11. 2018
Poslední aktualizace: 15. 1. 2020 21:00
Autor: