Navigace

Obsah

Školní jídelna

Vnitřní řád školní jídelny (podle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování a 107/2008 Sb. změny a doplňky předpisu)

ZŠ Starý Plzenec vnitřní řád školní jídelny

Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.30 – 14.00 hod. (začátek až konec výdeje obědů). Žáci nastupují na obědy podle stanoveného rozvrhu v doprovodu pedagogů. Nemocným strávníkům je vstup do jídelny zakázán. Cizí strávníci odebírají obědy od 12.00 – 12.30 hodin a od 13.00 – 13.30 hodin.

Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně.

Přihlašování obědů

V září všichni stávníci u vedoucí školní jídelny ( noví strávníci vyplňují přihlášku ke stravování). Obědy na ostatní měsíce automaticky ( mimo prázdnin a ředitelského volna).

S údaji na přihlášce ke stravování bude zacházeno s souladu s nařízením GDPR.

Výběr obědů je ze dvou druhů jídel – objednává se dva pracovní dny předem od 11.30 – 14.00 hod. pomocí čipů či karty (např. oběd na pondělí je třeba objednat ve čtvrtek). Objednávat stravu je možné i prostřednictvím internetu. Registrace internetové služby je u vedoucí stravování.

Odhlašování obědů

osobně, písemně, po internetu na www.strava.cz a telefonicky / číslo telefonu 377 966 620 , 377 965 597/ u vedoucí školní jídelny nebo kuchařky.

Odhlašování a přihlašování obědů je možné jen do 14.00 hod. předešlého dne. Pokud rodiče nestihnou odhlásit dítě ze stravování předem, mohou si první den nemoci nebo nepřítomnosti vyzvednout dotovaný oběd do vlastních jídlonosičů a to v době od 12.00 – 12.30, nebo od 13.00– 13.30 hod.( viz § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 o škol. stravování).

 

Žáci se stravují v jídelně, do jídlonosičů stravu odebírat nemohou viz (§ 2 odst.7) !

Dítě má nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole.

Žáci hradí pouze náklady na potraviny.

Neodhlášené a neodebrané obědy propadají bez nároku na náhradu.

Ve dnech nepřítomnosti žáka na výuku ve škole (tj. o prázdninách funguje-li družina a ve školním roce v době nemoci či nepřítomnosti žáka) je stravování účtováno za plnou cenu oběda.

Ceník

Kategorie Finanční norma na potraviny = cena dotovaného oběda Věcné a režijní náklady Osobní náklady Plná cena oběda
7 – 10 let 28,– Kč      
11 – 14 let 30,– Kč      
15 a více let 32,– Kč      
cizí strávník 41,– Kč 7,– Kč 36,– Kč + 1,– Kč zisk = 85,– Kč

Identifikační karta: 40,– Kč /kreditní/
Identifikační čip: 150,– Kč /indukční/

Ceny oběda jsou platné od 1. 9. 2022.

Obědy žákům vydává kuchařka jen po předložení identifikační karty nebo identifikačního čipu. Zapomenou-li strávníci kartu, kuchařka vyhledá na výdejovém snímači jejich druh oběda, označí výdej a oběd vydá. Případnou ztrátu karty ohlásí rodiče nebo žák vedoucí ŠJ, která kartu zablokuje a rodiče musí zakoupit novou kartu/čip. Identifikační karta/čip je nepřenosná a je dokladem k vydání oběda.

Úhrada obědů se provádí prostřednictvím běžného účtu (svolením k inkasu) nebo ve výjimečných případech složením hotovosti přímo na účet ZŠ ( u ved.ŠJ si strávníci poslední den v měsíci vyzvednou lístek s cenou, kde je uveden datum splatnosti). Na počátku nového školního roku (do 8. září 2022) vyinkasujeme od strávníků zálohu (1.000,– Kč na žáka a zaměstnance, 1.500,–Kč na cizího strávníka). Po uplynutí každého měsíce spočítáme strávníkům jejich skutečnou spotřebu a tuto částku vyinkasujeme (v říjnu platíme obědy za září atd.) a tím dorovnáme výši zálohy na původní částku. V červenci odečteme od zálohy obědy za červen, zbylé přeplatky vrátíme na účet do konce měsíce.

Termíny placení:

20. v následujícím měsíci z účtů, hotovost do 5. dne následujícího měsíce.

Při neprovedení inkasa z účtu dostane žák lístek, kde je uvedená neuhrazená částka za obědy, kterou rodiče co nejdříve zaplatí a předloží doklad ve ŠJ. Pokud nezaplatí v uvedeném termínu, žáci nedostanou oběd. Ředitelka školy má právo vyloučit žáka ze stravování – dle zákona č. 561/2004 Sb. § 31 odst. 2 a 3.

 

Po vstupu do jídelny se strávníci řadí do fronty, připraví si kartu / čip, před výdejovým okénkem si vezmou příbor a tác. Na výdejním místě se prokáží kartou /čipem, kde si označí druh objednaného oběda. Nápoje, saláty, mléčné výrobky mají samoobslužný výdej. Strávníci si mohou přidat přílohu i pití. Vydaná strava je určena ke konzumaci v jídelně, strávníci ji neodnášejí z místnosti. Konzumace probíhá vsedě u stolu.

Po konzumaci oběda uloží použité nádobí na tácu do okénka a příbory vhodí do připravené nádoby.

Strávníci vstupují do školní jídelny vhodně a čistě oblečeni, všichni respektují základní hygienické návyky. Po celou dobu přítomnosti v prostorách školní jídelny strávníci zachovávají osobní bezpečnost, hygienu stravování a společenská pravidla.

Řídí se pokyny vedoucí školní jídelny, dozorujícího pedagoga a vedoucí kuchařky

(v případě, že není přítomen dozor).

Problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí jídelny nebo dozorujícímu pedagogovi.

Technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí ŠJ.

Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby ( rozbité nádobí, rozlitý čaj …) zajišťují pracovnice kuchyně na požádání strávníků či dozoru.

Úklid po skončení provozní doby zajišťuje škola.

Možnost seznámení strávníků a rodičů s jídelním lístkem je nástěnka před jídelnou, nástěnka v jídelně, u vedoucí ŠJ a na stránkách www.zsstaryplzenec.cz

Třídní učitelé informují rodiče žáků o vydání řádu školní jídelny na třídních schůzkách.

Vyhotovila: M. Krosnařová Schválila: Mgr. Alice Kellerová, ředitelka školy