Navigace

Obsah

Školské poradenské pracoviště

Školské poradenské pracoviště (ŠPP) je důležitým orgánem školy, který řeší zejména primární prevenci, výchovné a kariérové poradenství, a obracet se na něj mohou žáci, rodiče i zaměstnanci školy. 

Hlavními úkoly ŠPP jsou:

 

  • primární prevence,
  • řešení patologických jevů ve škole,
  • kontrola schránky důvěry,
  • kariérové poradenství,
  • podpora inkluze a práce se žáky s SVP.

 

V rámci primární prevence zveme do školy odborníky, kteří s žáky diskutují patologické chování, návykové látky i jiné hrozby současné doby. Přestože se problémům snažíme předcházet, nelze je zcela vymýtit. Pokud nastanou, řešíme je nejprve pohovorem se zainteresovanými žáky a rodiči, následně se odpovídajícími orgány (dětský lékař, pedagogicko-psychologická poradna, OSPOD aj.). V této problematice se řídíme Metodickými doporučeními a pokyny MŠMT, zejména Metodickým pokynem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) a Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních a jeho přílohami (č.j. 21291/2010-28).

V oblasti kariérového poradenství pomáháme žákům s výběrem školy, podáním přihlášky a související administrativou. Tuto problematiku podrobněji řešíme zde.

Ohledně inkluze a práce se žáky s SVP jsme v kontaktu především s Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň, Speciálně pedagogickým centrem Plzeň, ale i dalšími podobnými organizacemi.

 

Kdo je ŠPP?

Výchovná poradkyně 

Mgr. Lenka Benediktová, Ph.D.

benediktoval@zsstaryplzenec.cz, +420 605 978 905

Metodik prevence

Mgr. Martin Benedikt

benediktm@zsstaryplzenec.cz

 

Úzce spolupracujeme s vedením školy i pedagogickým sborem a dále také se souvisejícími organizacemi typu pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, dětský diagnostický ústav, OSPOD apod. V kontaktu jsme s Úřadem práce v Plzni a středními školami v kraji.

 

Nejste si jisti, že situace, kterou chcete řešit, či oblast, ve které chcete poradit, spadá do gesce ŠPP? Kontaktujte nás! 

Nevíte jak začít? Přečtěte si tyto dopisy - našim žákům a rodičům našich žáků.

 

Pamatujte, že jediný problém, který nelze řešit, je ten, o kterém nikdo neví.